Article

Short Communications
1980. V. 18. № 3.
Sushkin V.N., Shabashov V.I., Yartsev Yu.V.
Article reference:
Sushkin V.N., Shabashov V.I., Yartsev Yu.V. , High Temp., 1980. V. 18. № 3. P. 0