Article

Plasma Investigations
1973. V. 11. № 3.
Balagurov A.Ya., Kubyshkin V.V.
Article reference:
Balagurov A.Ya., Kubyshkin V.V. , High Temp., 1973. V. 11. № 3. P. 0