Article

Plasma Investigations
1971. V. 9. № 5.
Batenin V.M., Dev`atkin I.I., Zrodnikov V.S., Klimovskii I.I., Tsemko N.I.
Article reference:
Batenin V.M., Dev`atkin I.I., Zrodnikov V.S., Klimovskii I.I., Tsemko N.I. , High Temp., 1971. V. 9. № 5. P. 0