Article

Plasma Investigations
1999. V. 37. № 5. P. 676–684
Galushkin M.G., Golubev V.S., Zavalov Yu.N., Zavalova V.E., Panchenko V.Ya.
A study of the turbulent characteristics of thermodynamicaliy nonequilibrium flow of molecular gas
Article reference:
Galushkin M.G., Golubev V.S., Zavalov Yu.N., Zavalova V.E., Panchenko V.Ya. A study of the turbulent characteristics of thermodynamicaliy nonequilibrium flow of molecular gas, High Temp., 1999. V. 37. № 5. P. 676