Article

Thermophysical Properties of Materials
1999. V. 37. № 5. P. 689–694
Bodryakov V.Yu., Zamyatin V.M., Moskovskikh O.P.
The mechanism of melting of polycomponent aluminum alloys
Article reference:
Bodryakov V.Yu., Zamyatin V.M., Moskovskikh O.P. The mechanism of melting of polycomponent aluminum alloys, High Temp., 1999. V. 37. № 5. P. 689