Article

Short Communications
1995. V. 33. № 6. P. 966–969
Kulish M.I., Gryaznov V.K., Kvitov S.V., Mintsev V.B., Nikolaev D.N., Ternovoi V.Ya., Filimonov A.S., Fortov V.E., Golubev A.A., Sharkov B.Yu., Hoffmann D., Stokl K., Wetzler Kh.
Absorption coefficients of dense argon and xenon plasma
Article reference:
Kulish M.I., Gryaznov V.K., Kvitov S.V., Mintsev V.B., Nikolaev D.N., Ternovoi V.Ya., Filimonov A.S., Fortov V.E., Golubev A.A., Sharkov B.Yu., Hoffmann D., Stokl K., Wetzler Kh. Absorption coefficients of dense argon and xenon plasma, High Temp., 1995. V. 33. № 6. P. 966