Article

Plasma Investigations
1965. V. 3. № 1.
Volkov Yu.M.
Article reference:
Volkov Yu.M. , High Temp., 1965. V. 3. № 1. P. 0