Article

Heat and Mass Transfer and Physical Gasdynamics
1990. V. 28. № 6. P. 883–889
Vitkovskii V.V., Grachev L.P., Gritsov N.N., Kuznetsov Yu.E., Lebedenko V.V., Skvotsov V.V., Khodataev K.V., Yankov V.P.
Study of the nonsteady supersonic flow of air past bodies when it is heated by a longitudinal discharge
Article reference:
Vitkovskii V.V., Grachev L.P., Gritsov N.N., Kuznetsov Yu.E., Lebedenko V.V., Skvotsov V.V., Khodataev K.V., Yankov V.P. Study of the nonsteady supersonic flow of air past bodies when it is heated by a longitudinal discharge, High Temp., 1990. V. 28. № 6. P. 883