Article

Short Communications
1991. V. 29. № 3.
Aleksandrov A.F., Isaev K.Sh., Timofeev I.B., Chernikov V.A., Yusupaliev U.
Article reference:
Aleksandrov A.F., Isaev K.Sh., Timofeev I.B., Chernikov V.A., Yusupaliev U. , High Temp., 1991. V. 29. № 3. P. 0