Article

Short Communications
1968. V. 6. № 1.
Golubev B.P., Smirnov S.N., Vasileva G., Kharitonov F.Ya., Zhuravlev V.V.
Article reference:
Golubev B.P., Smirnov S.N., Vasileva G., Kharitonov F.Ya., Zhuravlev V.V. , High Temp., 1968. V. 6. № 1. P. 0