Article

Plasma Properties
1964. V. 2. № 3.
Nastoyashchi? A.F.
Article reference:
Nastoyashchi? A.F. , High Temp., 1964. V. 2. № 3. P. 0