Article

Short Communications
1984. V. 22. № 4.
Ogorodnikov V.P., Osipov V.V.
Article reference:
Ogorodnikov V.P., Osipov V.V. , High Temp., 1984. V. 22. № 4. P. 0