Article

Short Communications
1984. V. 22. № 4.
Kryuchkov Yu.N.
Article reference:
Kryuchkov Yu.N. , High Temp., 1984. V. 22. № 4. P. 0