Article

Short Communications
1983. V. 21. № 1.
Bevov R.K., Vysikailo F.I., Khomenko S.V.
Article reference:
Bevov R.K., Vysikailo F.I., Khomenko S.V. , High Temp., 1983. V. 21. № 1. P. 0