Article

Short Communications
1983. V. 21. № 2.
Bondarenko A.V., Vysikailo F.I., Kokhan V.I., Lebedev F.V., Smakotin M.M.
Article reference:
Bondarenko A.V., Vysikailo F.I., Kokhan V.I., Lebedev F.V., Smakotin M.M. , High Temp., 1983. V. 21. № 2. P. 0