Article

Short Communications
1983. V. 21. № 5.
Zavide? V.I., Pustogarov A.V., Vertiprahov A.P., Kucherov Ya.R.
Article reference:
Zavide? V.I., Pustogarov A.V., Vertiprahov A.P., Kucherov Ya.R. , High Temp., 1983. V. 21. № 5. P. 0