Article

Short Communications
1983. V. 21. № 6.
Vysikailo F.I., Kochetov I.V., Pevgov V.G.
Article reference:
Vysikailo F.I., Kochetov I.V., Pevgov V.G. , High Temp., 1983. V. 21. № 6. P. 0