Article

Short Communications
1979. V. 17. № 2.
Ogurtsova N.N., Podmoshenskiĭ I.V., Smirnov V.L., Shelemina V.M.
Article reference:
Ogurtsova N.N., Podmoshenskiĭ I.V., Smirnov V.L., Shelemina V.M. , High Temp., 1979. V. 17. № 2. P. 0