Article

Plasma Investigations
1979. V. 17. № 4.
Volkov V.A., Titarov S.I., Tkachenko B.K.
Article reference:
Volkov V.A., Titarov S.I., Tkachenko B.K. , High Temp., 1979. V. 17. № 4. P. 0