Article

Plasma Investigations
1979. V. 17. № 4.
Kudryavtsev N.N., Novikov S.S., Svetlichny? I.B.
Article reference:
Kudryavtsev N.N., Novikov S.S., Svetlichny? I.B. , High Temp., 1979. V. 17. № 4. P. 0