Article

Thermophysical Properties of Materials
1979. V. 17. № 4.
Belyaev R.A., Biryukov I.M., Barinov V.V., Vavilov Yu.V., Zubkov V.I., Sharenkova V.D.
Article reference:
Belyaev R.A., Biryukov I.M., Barinov V.V., Vavilov Yu.V., Zubkov V.I., Sharenkova V.D. , High Temp., 1979. V. 17. № 4. P. 0