Article

Plasma Investigations
1979. V. 17. № 5.
Bazhenova T.V., Dzagurov L.Yu., Lobastov Yu.S.
Article reference:
Bazhenova T.V., Dzagurov L.Yu., Lobastov Yu.S. , High Temp., 1979. V. 17. № 5. P. 0