Article

Abstracts of Deposited Papers
1978. V. 16. № 4.
Arbuzova V.G., Bogdanov E.N., Stolyarov Yu.V., Shcherbakov G.I.
Article reference:
Arbuzova V.G., Bogdanov E.N., Stolyarov Yu.V., Shcherbakov G.I. , High Temp., 1978. V. 16. № 4. P. 0