Article

Short Communications
1977. V. 15. № 3.
Artemov V.A., Vlasov M.A., Zharinov A.V.
Article reference:
Artemov V.A., Vlasov M.A., Zharinov A.V. , High Temp., 1977. V. 15. № 3. P. 0