Article

Reviews
1969. V. 7. № 4.
Moskvin Yu.V., Filippov Yu.N.
Article reference:
Moskvin Yu.V., Filippov Yu.N. , High Temp., 1969. V. 7. № 4. P. 0