Article

Short Communications
1975. V. 13. № 2.
Vedenov A.A., Drobyazko S.V., Knizhnikov V.N., Turundaevski? V.B.
Article reference:
Vedenov A.A., Drobyazko S.V., Knizhnikov V.N., Turundaevski? V.B. , High Temp., 1975. V. 13. № 2. P. 0