Article

Short Communications
1974. V. 12. № 4.
Pyatnitski? L.N., Khaustovich G.P., Korobkin V.V.
Article reference:
Pyatnitski? L.N., Khaustovich G.P., Korobkin V.V. , High Temp., 1974. V. 12. № 4. P. 0