Article

Short Communications
1974. V. 12. № 4.
Chistyakov V.I., Chumak ?.I.
Article reference:
Chistyakov V.I., Chumak ?.I. , High Temp., 1974. V. 12. № 4. P. 0