Article

Plasma Investigations
1969. V. 7. № 6.
Petrakiev A., Veresh T., Vishnevskii I., Gentzvein F., Khegedyush M.
Article reference:
Petrakiev A., Veresh T., Vishnevskii I., Gentzvein F., Khegedyush M. , High Temp., 1969. V. 7. № 6. P. 0