Article

Short Communications
1984. V. 22. № 6.
Vasiltchenko A.V., Nikolaev Yu.V., Chizhova ?.M.
Article reference:
Vasiltchenko A.V., Nikolaev Yu.V., Chizhova ?.M. , High Temp., 1984. V. 22. № 6. P. 0