Article

Short Communications
1978. V. 16. № 1.
Kurochkin Yu.V., Pustogarov A.V., Ukolov V.V.
Article reference:
Kurochkin Yu.V., Pustogarov A.V., Ukolov V.V. , High Temp., 1978. V. 16. № 1. P. 0