Article

Thermophysical Properties of Materials
1978. V. 16. № 2.
Pozdnyak N.Z., Belyaev R.A., Vavilov Yu.V., Vinogradov Yu.G., Serykh G.M.
Article reference:
Pozdnyak N.Z., Belyaev R.A., Vavilov Yu.V., Vinogradov Yu.G., Serykh G.M. , High Temp., 1978. V. 16. № 2. P. 0