Article

Short Communications
1978. V. 16. № 2.
Volkov V.A., Titarov S.I., Tkachenko B.K.
Article reference:
Volkov V.A., Titarov S.I., Tkachenko B.K. , High Temp., 1978. V. 16. № 2. P. 0