Article

Short Communications
1972. V. 10. № 3.
Astakhov O.P., Lobankov V.V., Sgibnev I.V., Surkov B.M.
Article reference:
Astakhov O.P., Lobankov V.V., Sgibnev I.V., Surkov B.M. , High Temp., 1972. V. 10. № 3. P. 0