Article

Short Communications
1972. V. 10. № 3.
Kuznetsov Yu.N.
Article reference:
Kuznetsov Yu.N. , High Temp., 1972. V. 10. № 3. P. 0