Article

Plasma Investigations
1972. V. 10. № 4.
Golubev E.M., Ogurtsova N.N., Podmoshenskiĭ I.V., Rogovtsev P.N.
Article reference:
Golubev E.M., Ogurtsova N.N., Podmoshenskiĭ I.V., Rogovtsev P.N. , High Temp., 1972. V. 10. № 4. P. 0