Article

Heat Transfer, Fluid Mechanics, Gas and Plasma
1972. V. 10. № 4.
Dobrotvortsev V.V.
Article reference:
Dobrotvortsev V.V. , High Temp., 1972. V. 10. № 4. P. 0