Article

Short Communications
1972. V. 10. № 4.
Abrosimov V.M., Egorov B.N., Karandashev V.A.
Article reference:
Abrosimov V.M., Egorov B.N., Karandashev V.A. , High Temp., 1972. V. 10. № 4. P. 0