string(11) "getArticles" Issue index | energy.ihed.ras.ru

Issue index

  • High Temperature Apparatuses and Structures

  • MHD generator channel in the U-25
    345Isaenkov Yu.I., Is?rov A.D., Kirillov V.V., Kirillov V.G., Momotov Yu.M., Nedospasov A.V., Olesevich A.K., Pashkov S.A., Pinhasik M.S., Pishchikov S.I., Poberezhskii L.P., Rekov A.I., Telegin G.P., Shelkov E.M., Shumyatskii B.Ya.