string(20) "getArticlesByAuthors" Volovik A.V. - article list | energy.ihed.ras.ru

Volovik A.V. - article list


  • Bass Z.R., Volovik A.V., Gorlanov A.V., Dronov U.A., Kugushev N.M., Orlov A.V., Petukhov S.S., Pinhasik M.S., Pishchikov S.I., Sidorov V.S.