string(20) "getArticlesByAuthors" Leskov L.V. - article list | energy.ihed.ras.ru

Leskov L.V. - article list


  • Kozlov N.P., Leskov L.V., Protasov Yu.S., Khvesyuk V.I.

  • Gubarev V.Ya., Kozlov N.P., Leskov L.V., Protasov Yu.S.

  • Kozlov N.P., Leskov L.V., Protasov Yu.S., Khvesyuk V.I., Yaminskii V.V.
  • Properties of directed crystallization of melts under conditions of weightlessness
    Anisimov N.Yu., Leskov L.V., Savichev V.V.

  • Kozlov N.P., Leskov L.V., Protasov Yu.S., Khvesyuk V.I.

  • Aref`ev V.I., Grishin S.D., Kuzmin L.A., Leskov L.V., Mikhalev V.G.

  • Kozlov N.P., Leskov L.V., Protasov Yu.S., Khvesyuk V.I.