string(20) "getArticlesByAuthors" Petrovichev V.I. - article list | energy.ihed.ras.ru

Petrovichev V.I. - article list


  • Kokorev L.S., Petrovichev V.I., Delvin N.N.

  • Andreev V.K., Deev V.I., Petrovichev V.I., Smirnova N.V.

  • Andreev V.K., Deev V.I., Petrovichev V.I., Shelukhina N.M.

  • Petrovichev V.I., Sobolev V.P.