string(20) "getArticlesByAuthors" Korolev N.M. - article list | energy.ihed.ras.ru

Korolev N.M. - article list


  • Ivanov R.S., Karpukhin V.T., Korolev N.M., Malikov M.M., Nedospasov A.V., Stotskii G.I.

  • Stotskii G.I., Ivanov R.S., Korolev N.M., Malikov M.M.