string(20) "getArticlesByAuthors" Igithanov Yu.L. - article list | energy.ihed.ras.ru

Igithanov Yu.L. - article list


  • Igithanov Yu.L., Kruzhilin N.A., Nedospasov A.V., Petrov V.G., Yakubov I.T.

  • Igithanov Yu.L., Petrov V.G.

  • Igithanov Yu.L., Nedospasov A.V., Puzdyrev М.К.