string(20) "getArticlesByAuthors" Korabanova V.D. - article list | energy.ihed.ras.ru

Korabanova V.D. - article list


  • Sidorenko Ph.A., Serebrennikov N.N., Budpzhapov V.D., Putintsev Yu.V., Trushevskii S.N., Korabanova V.D., Geld P.V.