string(20) "getArticlesByAuthors" Vishnevskii I.I. - article list | energy.ihed.ras.ru

Vishnevskii I.I. - article list


  • Vishnevskii I.I., Skripak V.N.

  • Aksel'rod E.I., Vishnevskii I.I., Glushkova D.B., Sorin M.N., Yutina A.S.

  • Vishnevskii I.I., Akserol`d E.I., Glushkova D.B., Sorin M.N., Tsipin S.Ya., Yutina A.S.