string(20) "getArticlesByAuthors" Izosimov V.G. - article list | energy.ihed.ras.ru

Izosimov V.G. - article list


  • Galitseisky B.M., Dreitser G.A., Izosimov V.G., Kalinin E.K., Koshkin V.K.

  • Dreitser G.A., Izosimov V.G., Kalinin E.K.