string(20) "getArticlesByAuthors" Vikhrev Yu.V. - article list | energy.ihed.ras.ru

Vikhrev Yu.V. - article list


  • Vikhrev Yu.V., Kon`kov A.S., Solomonov V.M., Sinitsin I.T.