string(20) "getArticlesByAuthors" Olesevich A.K. - article list | energy.ihed.ras.ru

Olesevich A.K. - article list

  • MHD generator channel in the U-25
    Isaenkov Yu.I., Isèrov A.D., Kirillov V.V., Kirillov V.G., Momotov Yu.M., Nedospasov A.V., Olesevich A.K., Pashkov S.A., Pinhasik M.S., Pishchikov S.I., Poberezhskii L.P., Rekov A.I., Telegin G.P., Shelkov E.M., Shumyatskii B.Ya.