Article

Plasma Investigations
1996. V. 34. № 3. P. 379–385
Polishchuk V.P., Yartsev I.M.
Vacuum arcs on evaporating hot anodes
Article reference:
Polishchuk V.P., Yartsev I.M. Vacuum arcs on evaporating hot anodes, High Temp., 1996. V. 34. № 3. P. 379